Kære alle

NOVAskolen har de seneste dage været i medierne.

Der tegnes et billede af skolen som hverken elever, forældre eller ansatte på skolen kan genkende.

Det gør ondt at se skolen fremstillet, som et sted hvor vold og trusler har frit spil dagligt – det har intet med virkeligheden at gøre.

NOVAskolen vil altid have stor bevågenhed og medierne har i den konkrete sag kommunikeret nogle misforståelser ud om personalets sikkerhed og skolens dagligdag.

For et år siden modtog vi 4 påbud fra Arbejdstilsynet, som omhandlede høje følelsesmæssige krav, vold og/eller trusler om vold. Det har vi lagt meget arbejde i.

At få besøg af Arbejdstilsynet er et internt anliggende. Jeg har dog løbende orienteret skolebestyrelsen på NOVAskolen om arbejdet med vores fælles arbejdsmiljø det seneste år.

Referaterne fra møderne ligger frit tilgængelig på skolens hjemmeside. Link til referater.

Vi har bl.a. udarbejdet nye retningslinjer, procedurer for registreringer af vold og trusler om vold, samt blevet undervist i at analysere hvordan vi pædagogisk kan forebygge og håndtere evt. konflikter.

Når pressen hævder at vi i første halvdel af 2017 har modtaget 35 registreringer på vold og eller trusler om vold, er det en sandhed med modifikationer.

Vi har faktuelt modtaget 24 registreringer, der fordeler sig på 12 i indskolingen, 8 på mellemtrinnet og 4 i udskolingen.

De 20 registreringer handler om dårligt sprogbrug (f.eks. fuck dig dumme etc.) eller verbale trusler som: ”min far kommer og tæver dig”, ”jeg ringer til min storebror” etc.

Én trussel er en for meget, og vi arbejder seriøst og professionelt på at efteruddanne personalet, opdrage på eleverne og få skabt en fælleskultur på skolen, hvor vi forebygger konflikter og taler med respekt til hinanden.

Det store arbejde har i dag resulteret i, at vi bevarer vores kronesmiley fra Arbejdstilsynet for en ekstraordinær indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø – det er vi meget stolte af!

De sensete dage har ulykkelige elever været forbi mit kontor, forældre skrevet på INTRA og personalet snakket over middagsbordet, om den store ærgrelse over at skolen bliver ”udstillet” på den måde i medierne.

En enig skolebestyrelse har derfor i dag besluttet, at tage til genmæle på skolens facebookside, skolens hjemmeside og på INTRA.

Ingen kender morgendagens dagsorden, men I må forvente at kunne høre og læse om NOVAskolen henover de næste par dage også.

Vh Susannne F Kristensen
Skoleleder NOVAskolen

Fra skolebestyrelsens formand:

Kære elever, personale, forældre på NOVAskolen og andre interesserede

Som de fleste nok har opdaget er NOVAskolen omtalt i pressen i disse dage, og desværre ikke på en positiv måde. Vi har på skolebestyrelsesmødet i går aftes drøftet situationen og blevet enige om at udsende denne skrivelse, som gerne skulle forklare vores syn på sagen.

Det er korrekt, at NOVAskolen har fået fire påbud fra arbejdstilsynet. De blev rejst i sommeren 2016 efter en undersøgelse af NOVAskolen. Alle er rejst på baggrund af hændelser sket i 2015.

Dette er på ingen måde nyt for skolebestyrelsen, da Susanne (skoleleder) fra start har holdt os orienteret om sagen samt om status på arbejdet med at få dem lukket. Senest det var oppe var på sidste skolebestyrelsesmøde for ca. 14 dage siden. Dette fremgår også af vores referater, som er tilgængelig på skolens hjemmeside.

Har vi været bekymret? Ja og nej.
Ja – fordi det på ingen måder er acceptabelt med dårligt arbejdsmiljø – hverken fysisk eller psykisk.
Nej – fordi arbejdet med at lukke påbuddene det sidste års tids har afstedkommet flere gode tiltag bl.a. kursus til alle medarbejdere på skolen (HSO), registrering af hændelser som påvirker personalets arbejdsmiljø, risikovurdering af arbejdsmiljøet (dette er lavet på baggrund af registreringerne) og handlinger på risikovurderingerne.

Ifølge vores vurdering har personalet og ledelsen det sidste år arbejdet seriøst med de ting arbejdstilsynet har påpeget. Vores opfattelse er, at man har fået en bedre og bedre hverdag for elever og personale på skolen. Dette blev vi kun bekræftet i, da vi så besvarelserne i den seneste Forældretilfredshedsundersøgelse udgivet i marts i år. Her er der fremgang at spore i forældrenes vurdering af ”Barnets trivsel” og ”Samarbejdet mellem skole og hjem”. NOVAskolen ligger i øvrigt for på de fleste punkter højere i vurderingerne end gennemsnittet af folkeskolerne i Vejle kommune.

I går lige inden bestyrelsesmødet gik i gang, fik vi desuden den glædelige nyhed, at alle påbud er bearbejdet og besvaret tilfredsstillende. Arbejdstilsynet har derfor lukket dem alle, og NOVAskolen har igen en kronesmily. Det er det bedste, man kan få. Fantastisk – tusind tak til personale og ledelsen for indsatsen.

Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at der i pressede situationer kan opstå hændelser som IKKE burde ske. Men efter vores bedste overbevisning er personalet nu bedre rustet til det end for et år siden. Og de bliver bedre dag for dag – det er netop derfor, at man på NOVAskolen i dag registrerer alle hændelser, som kan påvirke personalets arbejdsmiljø.

Og hvad er en hændelse; det kan være fysisk vold (eksempelvis slag eller spark) men det kan også være (og er som oftest) grimt sprog. Personalet er instrueret i at intet er for småt.

Pressen skriver, at der i år er registreret 35 hændelser. Hvor de har det tal fra ved vi ikke – NOVAskolens har registreret 24 hændelser. Jeg kan og vil ikke gå ind i de konkrete hændelser, men jeg kan fortælle, at fire registreringer omhandler samme episode (set med fire forskellige øjne) – altså er der registreret 20 hændelser i år. Det må siges, at være et lidt andet billede end det, der tegnes i pressen i disse dage.

På bestyrelsesmødet lyder det fra både medarbejder, elev og forældre repræsentanter, at vi ikke kan genkende det billede, der tegnes i pressen. Det lyder som om NOVAskolen er en krigszone – men helt ærligt – hvis det var så slemt, var der nok ingen der ville sende deres børn i skole eller møde ind på arbejde. Vi har altså 480 elever og 66 ansatte, som møder glade og trygge op hver dag. Og vi har et sygefravær som ligger under Vejle Kommunes gennemsnit.

Jeg skal være ærlig og sige, at jeg er træt af, at vi skal igennem en storm af denne karakter. Mest af alt er jeg ked af, at eleverne skal læse og høre alle disse grimme ord om deres skole og dem som går på den (altså dem selv og deres kammerater). Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange registreringer sprogbruget på facebook ville give, hvis det var sagt til personalet på skolen.

Heldigvis er vores elever MEGA seje, og personalet godt uddannet i at håndtere uventede hændelser. Så i går og i dag har/vil personale og elever på mellemtrinnet og i udskolingen læse og drøfte de artikler, der er skrevet. Det giver anledning til at diskutere journalistik, hændelser, god/dårlig opførsel, politik, politiske agendaer og mange andre emner – og det på en baggrund vi alle på NOVAskolen kan forholde sig til.

Fedt at personalet tager det i stiv arm og anvender det konstruktivt. Fantastisk at eleverne åbner munden og kaster sig ind i debatten. Det er den side af NOVAskolen, som vi i bestyrelsen elsker.

Spørgsmål og kommentarer til dette skriv kan rettes til undertegnede.

På bestyrelsens vegne
Karen Balslev Pedersen, Formand